LAATSTE KANS VOOR AANVRAGEN: 2 GEMEENTELIJKE SUBSIDIES CORONANOODSTEUN VOOR SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE APELDOORN

Ruim 20 verenigingen hebben inmiddels een aanvraag gedaan. Deadline voor aanvragen is 1 februari 2022.

De gemeente Apeldoorn en de Sportraad Apeldoorn hebben in goed overleg gewerkt aan twee subsidieregelingen (totaalbedrag € 200.000) in het kader van de eventueel financiële nadelige gevolgen van de coronacrisis voor de sportverenigingen in de gemeente Apeldoorn.

 

Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor:

1. Betaalde onroerende zaakbelasting (OZB) in 2020. Hiervoor is € 100.000 beschikbaar. Het OZB-eigenaarsdeel wordt het eerst gesubsidieerd. De subsidie bedraagt 100% van de betaalde OZB. Van het subsidiebedrag dat overblijft na de verdeling voor het eigenaarsdeel, komt ook de OZB voor het gebruikersdeel voor 100% in aanmerking, tenzij het subsidieplafond wordt bereikt. In dat geval volgt een evenredige verdeling.

 

2. Het geleden financieel nadeel als gevolg van corona. Hiervoor is € 100.000 beschikbaar. Als een vereniging kan aantonen dat er optimaal gebruik is gemaakt van provinciale en landelijke steunmaatregelen en er alsnog financieel nadeel is geleden over het boekjaar, kan subsidie worden aangevraagd. De vereniging dient dit nadeel met de jaarrekening en ondersteunende bewijsstukken aan te tonen. De subsidie bedraagt 50% van het financieel nadeel met een maximum van € 10.000. Ook hier geldt dat wanneer het subsidieplafond wordt bereikt, de subsidie evenredig wordt verdeeld onder de aanvragers. Te verkrijgen subsidie voor OZB vermindert het financiële nadeel.

 

Aanvragen subsidie en besluit

De aanvraag om subsidie moet tussen 1 december 2021 en 1 februari 2022 worden aangevraagd.

Voor 1 april 2022 krijgen de verenigingen de subsidiebeschikking toegezonden.

 

Informatie, aanvraag indienen en vragen

Meer informatie over de subsidie vindt u via onderstaande link:

https://www.apeldoorn.nl/ter/ondersteuning-sportverenigingen/coronanoodsteun-sportverenigingen (https://www.apeldoorn.nl/ter/ondersteuning-sportverenigingen/coronanoodsteun-sportverenigingen)

Ook via deze link kunt u uw aanvraag indienen.

Bij vragen kan een vereniging contact opnemen met Wim Bijsterbosch, vakgroep Sport van de gemeente Apeldoorn, telefoon 055 – 580 2379 / e-mail w.bijsterbosch@apeldoorn.nl (mailto:w.bijsterbosch@apeldoorn.nl).